Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány adatkezelési tájékoztatója

Adományozottak részére

Bevezető: Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány tájékoztatja ügyfeleit, hogy különböző célokból, különböző adatbázisokon személyes adatokat kezel az Erősödő Civil Közösségek Program keretein belül. (Adományozottak, pályázók, képzések, találkozók résztvevői, hírlevél feliratkozók)

Az adatkezelési gyakorlatunkról és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről ezúton adunk tájékoztatást. Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány, mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa nyújtott adatkezeléssel kapcsolatos szolgáltatás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az adatkezelő adatai:

Név: Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány
Székhely: 7621 Pécs, József utca 34.
Adószám: 18327568-1-02
email: emberseg.erejevel@gmail.com
telefon: 06-30/27-62-047
honlap: www.emberseg.hu, www.eckpecs.hu

Adatkezelés jogalapja:

Az adományozási szerződéssel keletkezett jogviszony alapján a szerződésben megadott szervezeti és személyes adatok kezelésének jogalapja maga az adományozási szerződés. A szervezeti kapcsalttartók nevét, email címét és telefonszámát az adatvédelmi törvény maradéktalan betartásával kezeljük. 

 • 2011. évi CXII. törvény- az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (infotv.)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)- a természtes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelete, GDPR),
 • 2013. évi V. törvény- a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 2000. évi C. törvény- a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2017. évi LIII. törvény- a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt)

Célja és időtartama:

Célja, hogy az adományozói szerződésben foglaltak teljes körűen megvalósulhassanak és az adományozói cél teljesülésével kapcsolatos ellenőrzési jogait az alapítvány maradéktalanul gyakorolhassa.

Az adományozási szerződés 4-es pontjának megfelelően a szerződésben megadott személyes adatokat, valamint a szervezeti kapcsolattartók személyes adatait az adomány lejáratát követő négy éven keresztül őrizzük meg.

A kezelt adatok köre:

Szervezeti kapcsolattartók esetén:

 • Név
 • Telefonszám
 • Email cím

Magánszemély adományozott esetén a fentieken túlmenően:

 • Lakcím
 • Bankszámlaszám

Emailek, telefonszámok, kapcsolatok:

Az adatkezelésben érintett szerveink telephelye:

7621 Pécs, Citrom utca 12.

Ügyfelekről tárolt adatok:

Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS által bérelt és védett tárhelyen, illetve az alapítvány telephelyén elzárt módon biztonságosan tároljuk.

Adatok törlése:

Az adományozotti jogviszonynak feltétele a fentiekben részletezett személyes adatok szervezetünk általi kezelése. Amennyiben az adatokban változás történik, valamint a szervezeti kapcsolattartó személyében változás áll be az adományozott kérésére az érvényességet vesztett adatokat töröljük az online adatbázisunkból.

Az adattárolás fentiekben meghatározott időtartamának végén az adományozottakat tájékoztatjuk a személyes adataik törléséről.

Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben úgy érzi, hogy Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány vagy annak valamely dolgozója megsértette a személyes adatainak védelméhez fűződő jogát, kérjük, vegye fel a kapcsolatot Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvánnyal valamely elérhetőségünk útján, hogy a problémát mielőbb megoldhassuk.

Elérhetőségeink a tájékoztató elején olvashatóak.

Ha úgy véli, hogy Az emberség erejével CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány problémájával kapcsolatban nem tette meg a megfelelő lépéseket, lehetősége van a továbbiakban bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Postacím: 1534 Budapest Pf.:834
 • Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Telefon: 06-1/391-1400
 • Fax: 36-1/391-1410
 • e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Weboldal: www.naih.hu
 • Elnök: Dr. Péterfalvi Attila

Kelt: Pécs, 2018.05.25.